ELTYM HRONOV, spol. s r.o. - netfirmy.czE - shopy, internetovř obchod - netfirmy.cz

O firm?

Firma byla zalo×ena 1.?ervence 1994 jako sdru×ení dvou fyzických osob.
Od 1. února 1997 firma ELTYM Hronov p?ešla na spole?nost s ru?ením omezeným.
Firma spolupracuje s místní St?ední pr?myslovou školou Hronov, jejich× u?ni provád?jí pod dohledem zkušených pracovník? praktickou výuku.
Od svého zalo×ení poskytuje firma slu×by v oblasti projektování, elektromontá×í a revizí na nap?Łové hladin? do 1000 V v?etn? hromosvod?.
Na základ? zájmu zákazník? byla v sídle firmy z?ízena prodejna s bohatým sortimentem svítidel a eletromateriálu.
V období nástupu zájmu o obnovitelné zdroje za?ala firma poskytovat slu×by v oblasti fotovoltaických elektráren. Po?ínaje konzultacemi, p?es projektování, montá× a revizi, a× po uvedení do provozu.


V sou?asné dob? zajišŁuje firma tyto slu×by a práce:

 • projekce elektro
 • zprost?edkování ×ádosti s energetikou
 • montá× elektrických za?ízení
 • revize, p?ihlášky k odb?ru elektrické energie
 • opravy a údr×ba elektrických za?ízení
 • hromosvody - pozinkované, hliníkové, m?d?né
 • montá×e elektrického vytáp?ní všeho druhu
 • projekce a dodávka malých vodních a solárních elektráren
 • montá× v?trných elektráren
 • prodej spot?ebi?? a elektromateriálu
 • zabezpe?ovací systémy
 • telefonní instalace, po?íta?ové rozvody
 • výroba rozvad??? a ?asových za?ízení
 • m??ení a regulace
 • rozvody domovních telefon? a videotelefon?
 • spole?ný televizní rozvod
 • práce s plošinou

 Firma ELTYM Hronov zam?stnává zkušené pracovníky s dlouholetou praxí, kte?í zajišŁují kvalitní slu×by v oblasti elektroinstalací nízkého nap?tí.
Naše projekce dlouhodob? spolupracuje s projek?ními ateliéry jako jsou INS-ateliér Náchod, S ateliér Náchod, Broumstav Broumov a s mnoha dalšími samotanými stavebními projektanty, kterým zajišŁuje zpracování projektové domunentace ?ásti elektro, v?etn? hromosvod?. Projektuje elektroinstalace i do projekt? dodaných investorem. ZajišŁuje projektovou dokumentaci na vedení nízkého nap?tí pro ?EZ.
Z montá×í provádíme veškeré práce na za?ízeních nízkého nap?tí. Zajistíme pokládku zemnícího pásku do základ? nového objektu, kompletní elektroinstalaci s dodáním a montá×í elektrických spot?ebi?? a svítidel a montá× vn?jší ochrany p?ed bleskem. Elektroinstalce provádíme v objektech ob?anské výstavby i v objektech pr?myslových. ZajišŁujeme i p?ipojení odb?rného místa k distribu?ní soustav?. Provádíme i opravy a rekonstrukce starších elektroinstalací.
Provádíme revize elektroinstalací nízkého nap?tí v?etn? revizí hromosvod?.
V naší prodejn? je mo×né zakoupit elektroinstala?ní materiál, topidla, svítidla a další za?ízení do domácnosti.
 

 

 

Vaše IP adresa je: 18.210.11.249
Copyright © 2020 ELTYM Hronov spol.s r.o.. Powered by Zen Cart
TOPlist
SMS Zdarma

┌ŔetnÝ program POHODA