ELTYM HRONOV, spol. s r.o. - netfirmy.czE - shopy, internetov obchod - netfirmy.cz

Obchodní podmínky

spolenosti ELTYM Hronov, spol. s r.o.
se sdlem Husova 207, 549 31 Hronov
I: 25262033
DI: CZ25262033
zapsan v obchodnm rejstku vedenm v Hradci Krlov, oddl C, vloka 10994 pro prodej zbo prostednictvm on-line obchodu umstnho na internetov adrese www.eltym.cz

 

1) VODN USTANOVEN

1.1.) Tyto obchodn podmnky (dle jen obchodn podmnky) spolenosti ELTYM Hronov, spol. s r.o., se sdlem Husova 207, 549 31 Hronov, I: 25262033, zapsan v obchodnm rejstku vedenm v Hradci Krlov, oddl C, vloka 10994 (dle jen prodvajc) upravuj v souladu s ustanovenm 1751 odst. 1 zkona .89/2012 Sb., obansk zkonk (dle jen obansk zkonk) vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran vznikl v souvislosti nebo na zklad kupn smlouvy (dle jen kupn smlouva) uzavran mezi prodvajcm a jinou fyzickou osobou (dle jen kupujc) prostednictvm internetovho obchodu prodvajcho. Internetov obchod je prodvajcm provozovn na webov strnce umstn na internetov adrese http://www.eltym.cz (dle jen webov strnka) a to prostednictvm rozhran webov strnky (dle jen webov rozhran obchodu).

1.2.) Obchodn podmnky se nevztahuj na ppady, kdy osoba, kter m v myslu nakoupit zbo od prodvajcho, je prvnickou osobou i osobou, je jedn pi objednvn zbo v rmci sv podnikatelsk innosti nebo v rmci svho samostatnho vkonu povoln.

1.3.) Ustanoven odchyln od obchodnch podmnek je mon sjednat v kupn smlouv. Odchyln ujednn v kupn smlouv maj pednost ped ustanovenmi obchodnch podmnek.

1.4.) Ustanoven obchodnch podmnek jsou nedlnou soust kupn smlouvy. Kupn smlouva a obchodn podmnky jsou vyhotoveny v eskm jazyce. Kupn smlouvu lze uzavt v eskm jazyce.

1.5.) Znn obchodnch podmnek me prodvajc mnit i doplovat. Tmto ustanovenm nejsou dotena prva a povinnosti vznikl po dobu innosti pedchozho znn obchodnch podmnek.

2) UIVATELSK ET

2.1.) Na zklad registrace kupujcho, proveden na webov strnce, me kupujc pistupovat do svho uivatelskho rozhran. Ze svho uivatelskho rozhran me kupujc provdt objednvn zbo (dle jen uivatelsk et). Vbr zbo me kupujc provst i bez registrace, nebo pihlen k uivatelskmu tu a registraci, nebo pihlen provst a pi vytven objednvky.

2.2.) Pi registraci na webov strnce a pi objednvn zbo je kupujc povinen uvdt sprvn a pravdiv vechny daje. daje uveden v uivatelskm tu je kupujc pi jakkoliv jejich zmn povinen aktualizovat. daje uveden kupujcm v uivatelskm tu a pi objednvn zbo jsou prodvajcm povaovny za sprvn a prodvajc tedy nenese odpovdnost za kody, kter by mohly nesprvnmi daji, zadanmi kupujcm, vzniknout.

2.3.) Pstup k uivatelskmu tu je zabezpeen uivatelskm jmnem a heslem. Kupujc je povinen zachovvat mlenlivost ohledn informac nezbytnch k pstupu do jeho uivatelskho tu.

2.4.) Kupujc nen oprvnn umonit vyuvn uivatelskho tu tetm osobm.

2.5.) Prodvajc me zruit uivatelsk et v ppad, kdy kupujc svj uivatelsk et dle ne 3 roky nevyuv, i v ppad, kdy kupujc poru sv povinnosti z kupn smlouvy (vetn obchodnch podmnek).

2.6.) Kupujc bere na vdom, e uivatelsk et nemus bt dostupn nepetrit.

3) UZAVEN KUPN SMLOUVY

3.1.) Veker prezentace zbo umstn ve webovm rozhran obchodu je informativnho charakteru a prodvajc nen povinen uzavt kupn smlouvu ohledn tohoto zbo. Ustanoven 1732 odst. 2 obanskho zkonku se nepouije.

3.2.) Webov rozhran obchodu obsahuje informace o zbo a to vetn uveden cen jednotlivho zbo. Ceny zbo jsou uvedeny vetn dan z pidan hodnoty a vech souvisejcch poplatk. Ceny zbo zstvaj v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovny ve webovm rozhran obchodu. Tmto ustanovenm nen omezena monost prodvajcho uzavt kupn smlouvu za individuln sjednanch podmnek.

3.3.) Webov rozhran obchodu obsahuje tak informace o nkladech spojench s balenm a dodnm zbo. Informace o nkladech spojench s balenm a dodnm zbo uveden ve webovm rozhran obchodu plat pouze v ppadech, kdy je zbo doruovno v rmci esk republiky.

3.4.) Pro objednn zbo vypln kupujc objednvkov formul ve webovm rozhran obchodu. Objednvkov formul obsahuje informace o:

 • objednvanm zbo (objednvan zbo vlo kupujc do elektronickho nkupnho koku webovho rozhran obchodu),
 • zpsob hrady kupn ceny zbo, daje o poadovanm zpsobu doruen objednvanho zbo a
 • informace o nkladech spojench s dodnm zbo (dle spolen jen jako objednvka).

3.5.) Ped zaslnm objednvky prodvajcmu je kupujcmu umonno zkontrolovat a mnit daje, kter do objednvky kupujc vloil, a to i s ohledem na monost kupujcho zjiovat a opravovat chyby vznikl pi zadvn dat do objednvky. Objednvku odele kupujc prodvajcmu kliknutm na tlatko potvrdit objednvku. daje uveden v objednvce jsou prodvajcm povaovny za sprvn. Prodvajc neprodlen po obdren objednvky toto obdren kupujcmu potvrd elektronickou potou a to na adresu elektronick poty kupujcho uvedenou v uivatelskm rozhran i v objednvce (dle jen elektronick adresa kupujcho).

3.6.) Prodvajc je vdy oprvnn v zvislosti na charakteru objednvky (mnostv zbo, ve kupn ceny, pedpokldan nklady na dopravu) podat kupujcho o dodaten potvrzen objednvky (napklad psemn i telefonicky).

3.7.) Smluvn vztah mezi prodvajcm a kupujcm vznik doruenm potvrzen o pijet objednvky (akceptac), je je prodvajcm zaslno kupujcmu elektronickou potou, a to na adresu elektronick poty kupujcho.

3.8.) Kupujc souhlas s pouitm komunikanch prostedk na dlku pi uzavrn kupn smlouvy. Nklady vznikl kupujcmu pi pouit komunikanch prostedk na dlku v souvislosti s uzavenm kupn smlouvy (nklady na internetov pipojen, nklady na telefonn hovory) si hrad kupujc sm, piem tyto nklady se neli od zkladn sazby.

4) CENA ZBO A PLATEBN PODMNKY

4.1.) Cenu zbo a ppadn nklady spojen s dodnm zbo dle kupn smlouvy me kupujc uhradit prodvajcmu nsledujcmi zpsoby:

 • v hotovosti v provozovn prodvajcho na adrese Husova 207, Hronov;
 • v hotovosti na dobrku v mst urenm kupujcm v objednvce;
 • bezhotovostn platebn kartou v provozovn prodvajcho na adrese Husova 207, Hronov;
 • bezhotovostn pevodem na et prodvajcho . 8271760227/0100, veden u Komern banky (dle jen et prodvajcho).

4.2) Spolen s kupn cenou je kupujc povinen zaplatit prodvajcmu tak nklady spojen s balenm a dodnm zbo ve smluven vi. Nen-li uvedeno vslovn jinak, rozum se dle kupn cenou i nklady spojen s dodnm zbo.

4.3.) Prodvajc nepoaduje od kupujcho zlohu i jinou obdobnou platbu. Tmto nen doteno ustanoven l. 4.6 obchodnch podmnek ohledn povinnosti uhradit kupn cenu zbo pedem.

4.4.) V ppad platby v hotovosti i v ppad platby na dobrku je kupn cena splatn pi pevzet zbo. V ppad bezhotovostn platby je kupn cena splatn 14 dn od uzaven kupn smlouvy.

4.5.) V ppad bezhotovostn platby je kupujc povinen uhrazovat kupn cenu zbo spolen s uvedenm variabilnho symbolu platby. V ppad bezhotovostn platby je zvazek kupujcho uhradit kupn cenu splnn okamikem pipsn pslun stky na et prodvajcho.

4.6.) Prodvajc je oprvnn, zejmna v ppad, e ze strany kupujcho nedojde k dodatenmu potvrzen objednvky (l. 3.6), poadovat uhrazen cel kupn ceny jet ped odeslnm zbo kupujcmu. Ustanoven 2119 odst. 1 obanskho zkonku se nepouije.

4.7.) Ppadn slevy z ceny zbo poskytnut prodvajcm kupujcmu nelze vzjemn kombinovat.

4.8.) Je-li to v obchodnm styku obvykl nebo je-li tak stanoveno obecn zvaznmi prvnmi pedpisy, vystav prodvajc ohledn plateb provdnch na zklad kupn smlouvy kupujcmu daov doklad fakturu. Prodvajc je pltcem dan z pidan hodnoty. Daov doklad fakturu vystav prodvajc kupujcmu po uhrazen ceny zbo a zale jej s objednanm zbom na adresu kupujcho.

5) ODSTOUPEN OD KUPN SMLOUVY

5.1.) Kupujc bere na vdom, e dle ustanoven 1837 obanskho zkonku, nelze mimo jin odstoupit od kupn smlouvy o dodvce zbo, kter bylo upraveno podle pn kupujcho nebo pro jeho osobu.

5.2.) Nejedn-li se o ppad uveden v l. 5.1 i o jin ppad, kdy nelze od kupn smlouvy odstoupit, m kupujc v souladu s ustanovenm 1829 odst. 1 obanskho zkonku prvo od kupn smlouvy odstoupit, a to do trncti (14) dn od pevzet zbo, piem v ppad, e pedmtem kupn smlouvy je nkolik druh zbo nebo dodn nkolika st, b tato lhta ode dne pevzet posledn dodvky zbo. Odstoupen od kupn smlouvy mus bt prodvajcm odeslno ve lht uveden v pedchoz vt. Odstoupen od kupn smlouvy me kupujc zaslat mimo jin na adresu elektronick poty prodvajcho (obchod@eltym.cz).

5.3.) V ppad odstoupen od kupn smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek se kupn smlouva od potku ru. Zbo mus bt prodvajcmu vrceno do trncti (14) dn od odstoupen od smlouvy. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, nese kupujc nklady spojen s navrcenm zbo prodvajcmu, a to i v tom ppad, kdy zbo neme bt vrceno pro svou povahu obvyklou potovn cestou.

5.4.) V ppad odstoupen od smlouvy dle l. 5.2 obchodnch podmnek vrt prodvajc penn prostedky pijat od kupujcho do trncti (14) dn od odstoupen od kupn smlouvy kupujcm, a to stejnm zpsobem, jakm je prodvajc od kupujcho pijal. Prodvajc je takt oprvnn vrtit plnn poskytnut kupujcm ji pi vrcen zbo kupujcm i jinm zpsobem, pokud s tm kupujc bude souhlasit a nevzniknou tm kupujcmu dal nklady. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, prodvajc nen povinen vrtit pijat penn prostedky kupujcmu dve, ne mu kupujc zbo vrt nebo proke, e zbo odeslal prodvajcmu.

5.5.) Nrok na hradu kody vznikl na zbo je prodvajc oprvnn jednostrann zapost proti nroku kupujcho na vrcen kupn ceny.

5.6.) Do doby pevzet zbo kupujcm je prodvajc oprvnn kdykoliv od kupn smlouvy odstoupit. V takovm ppad vrt prodvajc kupujcmu kupn cenu bez zbytenho odkladu, a to bezhotovostn na et uren kupujcm.

5.7.) Je-li spolen se zbom poskytnut kupujcmu drek, je darovac smlouva mezi prodvajcm a kupujcm uzavena s rozvazovac podmnkou, e dojde-li k odstoupen od kupn smlouvy kupujcm, pozbv darovac smlouva ohledn takovho drku innosti a kupujc je povinen spolu se zbom prodvajcmu vrtit i poskytnut drek.

6) PEPRAVA A DODN ZBO

6.1.) V ppad, e je zpsob dopravy smluven na zklad zvltnho poadavku kupujcho, nese kupujc riziko a ppadn dodaten nklady spojen s tmto zpsobem dopravy.

6.2.) Je-li prodvajc podle kupn smlouvy povinen dodat zbo na msto uren kupujcm v objednvce, je kupujc povinen pevzt zbo pi dodn.

6.3.) V ppad, e je z dvodu na stran kupujcho nutno zbo doruovat opakovan nebo jinm zpsobem, ne bylo uvedeno v objednvce je kupujc povinen uhradit nklady spojen s opakovanm doruovnm zbo, resp. nklady spojen s jinm zpsobem doruen.

6.4.) Pi pevzet zbo od pepravce je kupujc povinen zkontrolovat neporuenost obal zbo a v ppad jakchkoliv zvad toto neprodlen oznmit pepravci. V ppad shledn poruen obalu svdcho o neoprvnnm vniknut do zsilky nemus kupujc zsilku od pepravce pevzt.

6.5.) Ppadn pokozen zbo, kter nebylo patrn pi pevzet od pepravce, je kupujc povinen neprodlen oznmit prodejci.

7) PRVA Z VADNHO PLNN

7.1.) Prva a povinnosti smluvnch stran ohledn prv z vadnho plnn se d pslunmi obecn zvaznmi pedpisy (zejmna ustanovenmi 1914 a 1925, 2099 a 2117 a 2161 a 2174 obanskho zkonku).

7.2.) Prodvajc odpovd kupujcmu, e zbo pi pevzet nem vady. Zejmna prodvajc odpovd kupujcmu, e v dob, kdy kupujc zbo pevzal:

 • m zbo vlastnosti, kter si strany ujednaly, a chyb-li ujednn, m takov vlastnosti, kter prodvajc nebo vrobce popsal nebo kter kupujc oekval s ohledem na povahu zbo a na zklad reklamy jimi provdn;
 • se zbo k elu, kter pro jeho pouit prodvajc uvd nebo ke ktermu se zbo tohoto druhu obvykle pouv;
 • zbo odpovd jakost nebo provedenm smluvenmu vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo proveden ureno podle smluvenho vzorku nebo pedlohy;
 • je zbo v odpovdajcm mnostv, me nebo hmotnosti;
 • zbo vyhovuje poadavkm prvnch pedpis.

7.3.) Ustanoven uveden v l. 7.2 obchodnch podmnek se nepouij u zbo prodvanho za ni cenu na vadu, pro kterou byla ni cena ujednna, na opoteben zbo zpsoben jeho obvyklm uvnm, u pouitho zbo na vadu odpovdajc me pouvn nebo opoteben, kterou zbo mlo pi pevzet kupujcm, nebo vyplv-li to z povahy zbo.

7.4.) Projev-li se vada v prbhu esti msc od pevzet, m se za to, e zbo bylo vadn ji pi pevzet.

7.5.) Prva z vadnho plnn uplatuje kupujc u prodvajcho na adrese jeho provozovny, kter je shodn s mstem podnikn, v n je pijet reklamace mon s ohledem na sortiment prodvanho zbo. Za okamik uplatnn reklamace se povauje okamik, kdy prodvajc obdrel od kupujcho reklamovan zbo.

8) DAL PRVA A POVINNOSTI SMLUVNCH STRAN

8.1.) Kupujc nabv vlastnictv ke zbo zaplacenm cel kupn ceny zbo.

8.2.) Prodvajc nen ve vztahu ke kupujcmu vzn dnmi kodexy chovn ve smyslu ustanoven 1826 odst. 1 psm. e) obanskho zkonku.

8.3.) Mimosoudn vyizovn stnost spotebitel zajiuje prodvajc prostednictvm elektronick adresy (reklamace@eltym.cz). Informaci o vyzen stnosti kupujcho zale prodvajc na elektronickou adresu kupujcho.

8.4.) Prodvajc je oprvnn k prodeji zbo na zklad ivnostenskho oprvnn. ivnostenskou kontrolu provd v rmci sv psobnosti pslun ivnostensk ad. Dozor nad oblast ochrany osobnch daj vykonv ad pro ochranu osobnch daj. esk obchodn inspekce vykonv ve vymezenm rozsahu mimo jin dozor nad dodrovnm zkona . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znn pozdjch pedpis.

8.5.) Kupujc tmto pebr na sebe nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 obanskho zkonku.

9) OCHRANA OSOBNCH DAJ

9.1.) Ochrana osobnch daj kupujcho, kter je fyzickou osobou, je poskytovna zkonem . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj, ve znn pozdjch pedpis.

9.2.) Kupujc souhlas se zpracovnm tchto svch osobnch daj: jmno a pjmen, nzev firmy, adresa bydlit, adresa firmy, identifikan slo, daov identifikan slo, adresa elektronick poty a telefonn slo (dle spolen ve jen jako osobn daje).

9.3.) Kupujc souhlas se zpracovnm osobnch daj prodvajcm, a pro ely realizace prv a povinnost z kupn smlouvy a pro ely veden uivatelskho tu. Nezvol-li kupujc jinou monost, souhlas se zpracovnm osobnch daj prodvajcm tak pro ely zasln informac a obchodnch sdlen kupujcmu. Souhlas se zpracovnm osobnch daj v celm rozsahu dle tohoto lnku nen podmnkou, kter by sama o sob znemoovala uzaven kupn smlouvy.

9.4.) Kupujc bere na vdom, e je povinen sv osobn daje (pi registraci, ve svm uivatelskm tu, pi objednvce proveden z webovho rozhran obchodu) uvdt sprvn a pravdiv a e je povinen bez zbytenho odkladu informovat prodvajcho o zmn ve svch osobnch dajch.

9.5.) Zpracovnm osobnch daj kupujcho me prodvajc povit tet osobu, jakoto zpracovatele. Krom osob dopravujcch zbo nebudou osobn daje prodvajcm bez pedchozho souhlasu kupujcho pedvny tetm osobm.

9.6.) Osobn daje budou zpracovvny po dobu neuritou. Osobn daje budou zpracovvny v elektronick podob automatizovanm zpsobem nebo v titn podob neautomatickm zpsobem.

9.7.) Kupujc potvrzuje, e poskytnut osobn daje jsou pesn a e byl pouen o tom, e se jedn o dobrovoln poskytnut osobnch daj.

9.8.) V ppad, e by se kupujc domnval, e prodvajc nebo zpracovatel (l. 9.5) provd zpracovn jeho osobnch daj, kter je v rozporu s ochranou soukromho a osobnho ivota kupujcho, nebo v rozporu se zkonem, zejmna jsou-li osobn daje nepesn s ohledem na el jejich zpracovn, me:

 • podat prodvajcho nebo zpracovatele o vysvtlen,
 • poadovat, aby prodvajc nebo zpracovatel odstranil takto vznikl stav.

9.9.) Pod-li kupujc o informaci o zpracovn svch osobnch daj, je mu prodvajc povinen tuto informaci pedat. Prodvajc m prvo za poskytnut informace podle pedchoz vty poadovat pimenou hradu nepevyujc nklady nezbytn na poskytnut informace.

10) ZASLN OBCHODNCH SDLEN A UKLDN COOKIES

10.1.) Kupujc souhlas se zaslnm informac souvisejcch se zbom, slubami nebo podnikem prodvajcho na elektronickou adresu kupujcho a dle souhlas se zaslnm obchodnch sdlen prodvajcm na elektronickou adresu kupujcho.

10.2.) Kupujc souhlas s ukldnm tzv. cookies na jeho pota.

11) DORUOVN

11.1) Kupujcmu me bt doruovno na adresu elektronick poty uvedenou v jeho uivatelskm tu i uvedenou kupujcm v objednvce.

12) ZVREN USTANOVEN

12.1.) Pokud vztah zaloen kupn smlouvou obsahuje mezinrodn (zahranin) prvek, pak strany sjednvaj, e vztah se d eskm prvem. Tmto nejsou dotena prva spotebitele vyplvajc z obecn zvaznch prvnch pedpis.

12.2.) Je-li nkter ustanoven obchodnch podmnek neplatn nebo neinn, nebo se takovm stane, namsto neplatnch ustanoven nastoup ustanoven, jeho smysl se neplatnmu ustanoven co nejvce pibliuje. Neplatnost nebo neinnost jednoho ustanoven nen dotknut platnost ostatnch ustanoven. Zmny a doplky kupn smlouvy i obchodnch podmnek vyaduj psemnou formu.

12.3.) Kupn smlouva vetn obchodnch podmnek je archivovna prodvajcm v elektronick podob a nen pstupn.

12.4.) Plohu obchodnch podmnek tvo vzorov formul pro odstoupen od kupn smlouvy.

12.3.) Kontaktn daje prodvajcho:

 • adresa pro doruovn: ELTYM Hronov, spol. s r.o.
  •                              Husova 207
  •                              549 31 Hronov
 • adresa elektronick poty: eltym@eltym.cz
 • telefon: +420 491 482 162

 

V Hronov dne 24.4.2014

 

 

ELTYM Hronov spol.s r.o.
Husova 207
549 31   Hronov
esk republika

I: 25262033
DI: CZ25262033
ev. . L: 360508-1533
slo v obecnm ivnostenskm rejstku: 360501
Vydno v Nchod dne 18.12.1996

Obchodn rejstk v Hradci Krlov, oddl C, vloka 10994
 

tel. 491 482 162
e-mail: eltym@eltym.cz
web: www.eltym.cz


Zkony a pedpisy:
- zk. . 455/1991 Sb., o ivnostenskm podnikn
- zk. . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj
- zk. . 89/2013 Sb., obansk zkonk

 

zpět
Vaše IP adresa je: 3.210.184.142
Copyright © 2021 ELTYM Hronov spol.s r.o.. Powered by Zen Cart
TOPlist
SMS Zdarma

etn program POHODA